U bent hier

Raad in Recht

RAAD in RECHT

Antwerps advocaat Roel Janssens geeft u graag enkele tips op rechtsgebied.

U kan deze ook steeds volgen op de facebookpagina van advocaat Janssens.
Een overzicht::

 • Raad in Recht #102:
 • Raad in Recht #101: Voorkom Staatsbladfraude van uw onderneming door de politie én een lokale deurwaarder te contacteren aan wie u vertelt wie u bent en wat er is voorgevallen. De arrondissementskamer van de deurwaarders zal dit dan verder verspreiden onder haar leden om alzo te voorkomen dat u om de haverklap wordt lastig gevallen
 • Raad in Recht #100: Als er een contractbreuk wordt gepleegd door een klant/leverancier: communiceer eerst via een ingebrekestelling vooral u ofwel (gedwongen) contract laat uitvoeren (eventueel door een derde), dan wel laat ontbinden (door de rechtbank). Op eigen houtje een beslissing nemen is een erg groot risico!
 • Raad in Recht #99: Als uw verhuurder de handelshuurvernieuwing weigert (bv. verbouwing ruwbouw die meer dan 3 jaar huur kosten), hebt u als huurder recht op een forfaitaire uitzettingsvergoeding.
 • Raad in Recht #98: Als u als appartementseigenaar de VME (Vereniging Mede Eigenaars) wil ingebreke stellen, dan moet u dit doen middels aangetekend schrijven naar én de VME én de syndicus, dit op straffe van nietigheid.
 • Raad in Recht #97: Weet dat u als winkelier de ID kaart van een klant mag vragen als u twijfelt over de identiteit van uw contractant, of uit zekerheid voor de opmaak van het contract. U mag de gegevens eruit niet bewaren! 
 • Raad in Recht #96: Als een opdracht maar half wordt uitgevoerd, dient u ook maar de helft te betalen. U stelt best bijkomend ook de uitvoerder in gebreke de rest af te werken.
 • Raad in Recht #95: In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, geldt de nieuwe mogelijkheid om onbetwiste schuldvorderingen te innen niet bij consumenten; u kan deze procedure enkel aanwenden bij openstaande facturen op ondernemingen
 • Raad in Recht #94: Als u een offerte uitstuurt via mail, en uw contractant bevestigt deze, dan is één en ander geldig. Best is dan naderhand deze offerte nog te laten hand- en dagtekenen door alle betrokken partijen.
 • Raad in Recht #93: Als u een winkeldief betrapt, mag ik hem/haar vasthouden. U belt ook onmiddellijk de politie en doet aangifte van deze diefstal. Kopie PV moet u bijhouden!
 • Raad in Recht #92: Binnenkort ijzelt het weer. Als u een eigen parking hebt, bent u aansprakelijk voor de staat ervan (en de eventuele ongelukken die daardoor zouden kunnen gebeuren). Tenzij u kan bewijzen dat dit ongeluk te wijten is aan een eigen fout van de bestuurder(s) op uw parking.
 • Raad in Recht #91:Let er aub op uw KBO nr. op alles te zetten wat u professioneel aan wil wenden: over offertes, facturen, tot zelfs uw uitstalraam!
 • Raad in Recht #90: Als er bij een levering van goederen zichtbare gebreken zijn: onmiddellijk melden én voorbehoud maken voor een uitgebreider verslag, waar u later alles oplijst!
 • Raad in Recht #89: Mag ik er nogmaals op wijzen dat u, zelfs voor de kleinste opdracht, best een overeenkomst maakt met naam partijen, onderwerp en een afgesproken prijs er in opgenomen? Succes!
 • Raad in Recht #88:Een kleintje deze keer: vergeet niet voor bedrijven in Antwerpen op uw factuur te zetten: KBO nr. XXXX.XXX.XXX, Antwerpen, Afd. Antwerpen. Het is " afd. Antwerpen " dat de finishing touch maakt!
 • Raad in Recht #87:U doet niets verkeerd met een sociaal inspecteur niet toe te laten in uw privé woning, ook al werkt u daar (al dan niet voltijds). U kan hem/haar de toegang tot uw woning weigeren.
 • Raad in Recht #86: Lees er aub uw handelshuurcontract op na; soms wijkt men af van de bepalingen en staat dat u als huurder dient op te draaien voor de (water)schade aan het gehuurde pand.....
 • Raad in Recht #85: U dient verplicht langs de notaris te passeren voor elke statutenwijziging van uw BVBA, NV, CVOA en CVBA. Hebt u nog een andere vennootschap opgericht (bv. GCV) via de notaris, moet u ook telkens langs hem/haar passeren voor elke wijziging!
 • Raad in Recht #84:Sinds de invoering van de Potpourri II wet (ik heb die naam niet bedacht!!) is de verjaringstermijn voor overtredingen naar 6 maanden gebracht. Voorheen was dit één jaar.
 • Raad in Recht #83: Lees aub die "kleine lettertjes" ivm overeenkomsten die u voor bv. 1 jaar afsluit: staat er nergens een verborgen automatische verlenging (voor nog eens 1 jaar...) in bedongen?
 • Raad in Recht #82: Thans is stalking (belaging in mooi Nederlands) geen klachtmisdrijf. U hoeft dus niet meer voorafgaandelijk naar de Politiediensten te stappen, vooraleer u verdere stappen ter indijking ervan wil nemen.
 • Raad in Recht #81: Let op! Sinds 1/3/2016 kan u alleen nog verstek laten gaan als u effectief kan bewijzen dat er overmacht was. Zulks is niet eenvoudig aan te tonen! En een verstekvonnis is tgw per definitie uitvoerbaar bij voorraad geworden.....
 • Raad in Recht #80:Zo u de huurprijs wenst aan te passen middels de nieuwe indexcijfers: weet dan dat u dit maximaal kan over de afgelopen 12 maanden, niet meer. Maw. elk jaar uw huurindexatie toepassen, of u hebt geen recht op die aanpassing!
 • Raad in Recht #79: Als u uw bvba wil opdoeken, dient u dit formeel te doen via notariële akte, om vervolgens door revisor/accountant inventaris te laten opmaken en finaal " legt u de boeken neer " bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in het rechtsgebied waar uw zetel gevestigd is. Last but not least wordt één en ander gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • Raad in Recht #78: Voorzie in uw huurcontract een bepaling dat u achterstallige huurindexatie kan terugvorderen (max. 1 jaar). Zoniet kan u enkel de toekomstige indexatie vorderen....
 • Raad in Recht #77: Las een beding van voorkooprecht in voor uw handelshuurpand; als de eigenaar wil verlopen, bent u de eerste keuze! U kan dan nog steeds zien wat u doet.....
 • Raad in Recht #76: De RPV (oftwel de Rechts Plegings Vergoeding) is niet het volledige ereloon van de raadsman van tegenpartij dat u moet betalen in geval van het verlies van een gerechtsprocedure, doch een forfaitair bepaald bedrag.
 • Raad in Recht #75: Als bv. uw klant failliet is gegaan en u dient nog gelden te ontvangen, dan moet u asap uw aangifte schuldvorderingen indienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in de afdeling waar de zetel van de klant is gevestigd. U vraagt evident een bewijs van neerlegging.....
 • Raad in Recht #74: Voorzie dat bij een offerte/overeenkomst ook de algemene voorwaarden mee ondertekend zijn; bespaart u achteraf de discussie of deze gekend zijn bij uw contractant....
 • Raad in Recht #73: In uw HANDELSHUUR overeenkomst kan u als verhuurder vrij bepalen dat de onroerende voorheffing door de huurder dient betaald. Zonder deze bepaling dient de verhuurder de onroerende voorheffing te betalen.
 • Raad in Recht #72: Als u met meerdere bedrijven samenwerkt in een bepaalde opdracht, kan het wenselijk zijn dat u een boetesysteem invoert, dit om te voorkomen dat men elkaars werknemers afwerft.
 • Raad in Recht #71: Offertes mogen gratis zijn, doch u maakt best vooraf duidelijk dat er bij complexe offertes een vergoeding wordt aangerekend, die naderhand wordt afgetrokken van de eindfactuur, als u de opdracht binnenhaalt uiteraard.
 • Raad in Recht #70: Voor de bouwers: u dient uw bouwwerken te starten binnen de 2 jaar na aflevering van uw bouwvergunning, of deze vervalt. Ook als uw gebouw niet winddicht is binnen de 3 jaar vervalt uw bouwvergunning.
 • Raad in Recht #69: Is er brandschade aan uw gebouw door de brand bij de buur, regel dit via uw makelaar en uw maatschappij. Rechtstreeks naar de gebuur stappen, hoe goed u deze ook kent, is niet te verkiezen.
 • Raad in Recht #68: Let er bij een NDA (Non Disclosure Agreement) op dat u niet eeuwig en wereldwijd er door gebonden bent....
 • Raad in Recht #67: Voor de zelfstandigen onder ons: weet dat u uw woning, waar u als zelfstandige hoofdverblijfplaats houdt, onbeslagbaar kan laten verklaren. Hiervoor dient u bij uw notaris te passeren.
 • Raad in Recht #66: U dient als huurder van een bedrijfspand verplicht een brandverzekering hebben, dat wist u al. In geval van brandschade vergoed uw eigen verzekeringsfirma deze schade, niet de verzekering van de verhuurder.
 • Raad in Recht #65: Als u een zgn. dashcam wil (laten) plaatsen in uw voertuig om, in geval van schade of andere calamiteiten, bijkomend bewijs te verzamelen, weet dan dat u - in theorie althans - u zich dient te melden bij de Privacycommissie.
 • Raad in Recht #64: Weet dat u steeds recht op verwijlsintresten, zelfs als deze niet in uw algemene voorwaarden zijn opgenomen. Het gaat dan wel maar om 2,75% op heden tgo de gebruikelijke 10%, als u ze er wel had ingezet. U weet dus wat gedaan....
 • Raad in Recht #63: Voor de mensen met een webshop: zorg ervoor dat uw verkochte goederen binnen 30 dagen na datum bestelling effectief worden geleverd bij uw klant. Duurt het langer, om welke redenen dan ook, verwittig dan uw klant!
 • Raad in Recht #62: Als consument hebt u recht op een garantieperiode van 2 jaar. Als professionele verkoper aan een andere professioneel, dient u, buiten deze wettelijke garantie om, ook een garantie voorzien. Maw. 2x hetzelfde, doch telkens met een andere rechtsgrond.
 • Raad in Recht #61: Indien u twijfelt aan de betaalzekerheid van uw wederpartij, probeer dan zo veel mogelijk info te verzamelen: Huurt men? Is men eigenaar van het bedrijfsgebouw? Zijn er beslagen bekend? Wat zeggen de balansen? Wat staat er als betaaltermijn op hun facturen? Enz. In geval van twijfel: u tekent geen overeenkomst.
 • Raad in Recht #60: Indien u uw zetel van uw firma verplaatst, let er dan op dat u ook uw rechtsgebied mee aanpast op uw facturen, offertes en dergelijke. bv. KBO Antwerpen geldt uiteraard niet in Brugge!
 • Raad in Recht #59: Eigendomsvoorbehoud i/e overeenkomst zetten die je best vooraf en is enkel geldig voor roerende goederen; voordeel bij een faillissement is dat u uw goederen kan gaan terughalen!
 • Raad in Recht #58: Tegenwoordig enkel nog mogelijk ten voordele van de consument: afronden op 5 eurocent. Zou dit niet beter ook al in een B2B omgeving worden ingevoerd.....?
 • Raad in Recht #57: Tegenwoordig hebt u 14 dagen de tijd u te bedenken ivm een aankoop, de verkoper moet u binnen de 14 dagen terugbetalen en u dient de goederen terug te bezorgen aan de verkoper binnen de 14 dagen na uw ontbinding aankoop.
 • Raad in Recht #56: Weet dat u, conform de Wet Marktpraktijken, recht hebt op een bon, als de artikelen in promotie reeds de deur de deur uit zijn, zodanig dat u later dat artikel terug kan kopen, uiteraard aan dezelfde promotievoorwaarden als voorheen!
 • Raad in Recht #55: Bij een echtscheiding en zeker tgw met de nieuwe Wet op de Familierechtbank: zet de kinderen (als die er zijn uiteraard) op de eerste plaats, praat nog met elkaar en neem uw tijd om een oplossing uit te werken (zo mogelijk in het kader van een verzoening)
 • Raad in Recht #54: Sinds de invoering van de nieuwe Familierechtbank is de Vrederechter thans bevoegd voor geschillen tem € 2.500 in hoofdsom, tgo € 1.875 voorheen.
 • Raad in Recht #53: In bouwzaken dien je een zo gedetailleerd mogelijk lastenboek te vragen en dit voor alle bouwformules (sleutel op de de deur, regie, ....) Zo voorkomt u betwistingen over prijzen, uitvoeringstermijnen, materialen, ....
 • Raad in Recht #52: Sinds 1/7/2014 mag u met uw geliefde oldtimer thans dag en nacht rondtoeren. Evenementenbeperking is weggevallen, doch de beperking van oa. geen personen- of commercieel vervoer blijft gelden. Oldtimer is een personenvoertuig dat minstens 25 jaar geleden in gebruik gesteld is geweest en thans op O-plaat geregistreerd staat.
 • Raad in Recht #51: In het nieuwe wetboek Economisch Recht heeft men een definitie trachten te geven aan de "vrije beroeper": iemand die intellectuele prestaties verricht, permanente bijscholing volgt en door een beroepsorgaan wordt gecontroleerd. Hiaat: bv. een apotheker die ENKEL maar zaken verkoopt en niets maakt op voorschrift, is dus geen vrij beroeper?
 • Raad in Recht #50: Onlangs is de wet ivm het Voorlopig Bewind uitgebreid: tegenwoordig dient de bewindvoerder ook te waken over het welzijn van de pupil, wat veel menselijker is dan enkel maar zorgen voor het financiële aspect.
 • Raad in Recht #49: Vroeger kon in een huwelijk enkel een man aan zijn vrouw verkopen. Tegenwoordig mogen beide echtelieden aan elkaar verkopen, uiteraard met een wettig belang als voorwerp. Deze discriminatie werd recent eindelijk opgeheven, anno 2014 pas....
 • Raad in Recht #48: Hierna een link naar een goede manier om uw facturen te betwisten. Wél de bewijzen goed bijhouden als u later alsnog naar uw advocaat moet stappen! http://www.vief.be/geld-en-recht/spelregels-om-een-factuur-te-betwisten.html?utm_source=gva&utm_medium=link&utm_campaign=homepage_blokboven
 • Raad in Recht #47: Een vervangend rijverbod kan maximaal 1 jaar bedragen, uitzonderingen niet te na gesproken. Beter is uiteraard dat u geen rijverbod oploopt.....
 • Raad in Recht #46: Voor de eigenaars van appartementen: weet dat u tegen 1/9/2014 in orde moet zijn met de nieuwe wet op de mede-eigendom! (u hebt dus nog even tijd....)
 • Raad in Recht #45: Voor diegenen die dit nog niet doen/weten: maak een mailadres aan waarbij je alle te versturen mails in cc zet. Zo kan je achteraf bewijzen dat die mail verstuurd is van adres x naar adres y, maar ook dat die mail is aangekomen, want adres z is ook aan je gelinkt.
 • Raad in Recht #44: Met familie moet je wandelen, niet handelen. Uit de praktijk: niets opgeschreven maakt het enorm moeilijk achteraf iets te bewijzen, dus zet het desnoods op een bierkaartje, dan hebt u al een begin van bewijs. Idem voor de zgn. "goede vrienden en kennissen".
 • Raad in Recht #43: Let op: bij niet of laattijdige betaling van uw verkeersbelasting: boete is € 1.250 tgw in plaats van € 500 vroeger!
 • Raad in Recht #42: Voor diegenen die betrapt zijn op dronken voeren: bezin u goed over een zgn. rijverbod enkel in het weekend! Reden: dit begint al vrijdagavond om 20.00 uur, doch u hebt ook nog bijkomende kosten, bovenop de boetes en gerechtskosten, om u op conforme manier in het verkeer te kunnen blijven begeven met uw administratieve documenten.
 • Raad in Recht #41: Voor de verhuurders: Sluit u bij ingaan contract aan voor € 75/jaar bij het huurgarantiefonds voor woningen in Vlaams Gewest, want u ontvangt dan, in geval van problemen bij huurder, voor max. 3 maanden huur een tussenkomst.
 • Raad in Recht #40: Voor diegenen die hun geschillen minnelijk willen beslechten, weet dan dat bemiddeling vertrouwelijk is en arbitrage niet.
 • Raad in Recht #39: Laat duidelijk bij uw contract uw algemene voorwaarden ondertekenen door uw contractspartij, liefst met een naam erbij. Indien u dit mailt, kan u best zorg dragen dat men een vakje ervoor aanvinkt ten teken dat men er kennis van heeft genomen.
 • Raad in Recht #38: De feestdagen komen er stilaan aan en daarmee de verhoogde alcoholcontroles. Weet dat u recht hebt op een 2de, 3de analyse als u minder dan 0,35 promille blaast. Erboven kan u een tegenexpertise van de bloedproef vragen. Beter nog is niet te drinken als u zelf nog moet rijden of u te laten rijden.
 • Raad in Recht #37: Let op in het buitenland: een verwittigd chauffeur is er twee waard! (buitenlandse boetes)
 • Raad in Recht #36: Trajectcontrole is meer en meer in opmars. Weet dat U ook nog geflitst kan worden en dan vooral blijkbaar op donderdag. Een verwittigd bestuurder is ....
 • Raad in Recht #35: Bij overlijden van de verhuurder in een handelshuur, kan u als huurder best terug een nieuwe handelshuurovereenkomst aangaan met de overnemer/erfgenamen. Gewoon verder voorthuren is niet wenselijk, gezien u zichzelf de nieuwe verlengingsmogelijkheden ontneemt.
 • Raad in Recht #34: Mag ik andermaal wijzen op het afsluiten van een polis rechtsbijstand? Zeker in het licht van de op stapel staande BTW invoering voor advocaten. Dit geldt voor de KMO (BA uitbating), maar zéker voor de particulier (Familiale- en Brandpolis)! U kan er maar uw voordeel mee doen....
 • Raad in Recht #33: Bij de nieuwe wagens wordt tegenwoordig een autocertificaat afgeleverd in twee delen, waarbij het de bedoeling is dat u één deel ergens veilig (dus buiten de wagen) bewaart. Nog beter is dat u steeds alle autopapieren uit de wagen meeneemt!
 • Raad in Recht #32: Voor de vakantiegangers: kijk goed na wat er allemaal wordt gedekt door uw reisverzekering en wat niet: alle passagiers?, wat omvat bagage?, is er een hotelovernachting voorzien als u uw vlucht/boot hebt gemist?, enz.
 • Raad in Recht #31: Sinds heden is de zgn. Wet "advocatenakte" van kracht: hierbij geeft u extra bewijswaarde aan elke tussen partijen opgemaakte onderhandse akte.
 • Raad in Recht #30: Vooraf gepland besturen van een aan een derde toebehorend voertuig is NIET gedekt door uw polis. Toevallig besturen van een aan een derde toebehorend voertuig is daarentegen wél gedekt...
 • Raad in Recht #29: Voor de appartementseigenaars: let op met de aanpassing van de liften naar de laatste regelgeving: deze is niet steeds verplicht tegen eind 2014. Voor nog oudere liften (pre maart 1984 en pre januari 1958) is de einddatum voor de modernisering ervan respectievelijk 31/12/2016 en 31/12/2022.
 • Raad in Recht #28: Voor de bouwers onder ons: let goed op waar de perceelsgrens is tussen beide percelen grond, zoniet riskeert u omwille van een gemene muur een bijkomende kost onder de vorm van een overnameprijs te moeten betalen. Meten is weten!
 • Raad in Recht #27: Let op als politiemensen bij u binnen zijn: bij het vinden van enig verdacht iets zullen ze zich kunnen verantwoorden, omdat zij met uw instemming werden binnen gelaten. Indien u het voorwerp van een onderzoek uitmaakt, zal men best met een huiszoekingsbevel (dat moet voldoen aan bepaalde voorwaarden) langskomen, zoniet hebt u het recht ze de toegang te ontzeggen.
 • Raad in Recht #26: Mocht u in panne vallen met de wagen en u leent een wagen van iemand anders, al is het maar voor even, geef dit door aan de verzekering, zoniet hebt u een probleem, mocht u met deze vervangwagen een ongeval voorhebben.
 • Raad in Recht #25: Voor de bouwers (in spé) onder jullie: zie dat mogelijke meerwerken duidelijk gespecifieerd zijn in uw aannemingsovereenkomst, zoniet riskeert uw eindfactuur torenhoog te worden!
 • Raad in Recht #24: U vertrekt binnenkort op skireis? Fluovestjes bij voor België? 4 Winterbanden gemonteerd voor Luxemburg en Duitsland? 2 Alcoholtesters, waarvan mintens 1 ongeopend, voor Frankrijk? Goede reis!
 • Raad in Recht #23: U bent niet verplicht om een raadsman onder de arm te nemen, maar weet dat u, indien u de zaak wint, als particulier, geen RPV (rechtsplegingsvergoeding) zult toegewezen krijgen indien u zelf uw eigen zaak bepleitte. En heden is elke extra € welkom!
 • Raad in Recht #22: Met deze onzekere economische tijden is het zeker raadzaam uw klant voldoende op voorhand te "screenen", al geeft dit geen 100% garantie. U bespaart mogelijks uzelf achteraf een financiële put als blijkt dat deze klant onvermogend is.
 • Raad in Recht #21: Met deze mooie nazomeravonden is het opletten geblazen met alcohol: mogelijks "voelt" u zich niet dronken, maar bent u voor de wet wél geïntoxiceerd en dus strafbaar. Apothekers verkopen alcoholtesters..... .
 • Raad in Recht #20: Weet u dit al? Wijzigingen op 1 juli 2012.
 • Raad In Recht #19: Vakantietip: laat geen (huis)sleutels achter in tuinhuis, onder bloempot, of ergens anders rond huis. Dieven zoeken ernaar, geraken binnen en stelen alles leeg. Uw verzekering trekt zich terug wegens geen diefstal.
 • Raad In Recht #18: Maak komaf met die lange betaaltermijnen in uw algemene voorwaarden: stel deze in op 30 dagen datum factuur.
 • Raad in Recht #17: U hebt het recht om de mensen van politie/recherche te vragen naar hun dienstidentiteitskaart en u mag de gegevens noteren. Men kan u dit niet weigeren!
 • Raad in Recht #16: Weet dat, wanneer u de 1ste keer negatief hebt geblazen en de agent doet u, zelfs met uw toestemming, nog enkele keren blazen en dit blijkt telkens positief, enkel de eerste, en dus negatieve, test geldig is.
 • Raad in Recht #15: Weet dat uw raadsman voor u de aktes EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) kan opmaken. Zo spaart u op heden de 21% BTW wanneer u hiervoor naar een notaris zou stappen.
 • Raad in Recht #14: Uw kind(eren) kan (kunnen) worden gehoord door de rechter vanaf de leeftijd van 12 jaar, dan hebben ze al voldoende "onderscheidingsvermogen".
 • Raad in Recht #13: Weet dat u bij de levering van een niet-conform product niet kan worden verplicht deze levering te betalen. U protesteert uiteraard ook direct deze niet-conforme levering!
 • Raad in Recht #12: Waar er een boedelbeschrijving nodig is: hoe gedetailleerder hoe beter én bij voorkeur mét foto's! (Zie RiR # 11 over hoe je dit best doet)
 • Raad in Recht #11: Op algemeen verzoek mijn dateringstip meegeven: als u foto's wil dateren, zet dan steeds de rechterbovenhoek van de krant van vandaag leesbaar mee in beeld. Zo is er geen discussie meer mogelijk over de datum van opname!
 • Raad in Recht #10: Een geschreven verklaring, hoe goed bedoeld ook, die niet beantwoord aan de realiteit, KAN valsheid in geschrifte uitmaken en dat is strafbaar gesteld.
 • Raad In Recht # 9: Alcoholcontroles: weet dat u recht hebt op 15 min. uitstel alvorens te blazen.
 • Raad in Recht # 8: Vergeet niet uw jaarlijkse vervaldag van de indexatie na te kijken (huur, alimentatie, ...) en bij geval van niet vrijwillige betaling door de andere partij van het aangepaste bedrag: ...
 • Raad in Recht # 7: U kan best een rechtsbijstand nemen: ook voor uw familiale en uw brand-/woning verzekering. Denk niet: wanneer heb ik dat 's nodig, maar eerder: hoe hard heb ik dat dan nodig?
 • Raad in Recht #6: Lees steeds de kleine lettertjes na, of laat deze nalezen door uw raadsman. Het kan op een woord of komma aankomen!
 • Raad in Recht #5: Bij ontvangst van partij goederen: onderteken steeds minstens met "Onder voorbehoud van al mijn rechten", zelfs al is op 1ste zicht niks mis met de zending.....
 • Raad in Recht #4: voor particulieren: best binnen de week (aangetekend)protesteren als u iets ontvangt wat niet klopt, vooral bij facturen/offertes!
 • Raad in Recht #3: voor handelaars/bedrijven: onmiddellijk en uitgebreid protesteren als u iets ontvangt wat niet klopt, zeker bij facturen!
 • Raad in Recht #2: Bevestig elke telcon met een korte fax/brief/mail.... , ….
 • Raad in Recht #1: Volg hier de tips die u mogelijk kunnen helpen.